งานอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับชาวต่างชาติ 15-18 พ.ย. 2562

Meditation The Future Is Now
15-18 Nov 2019 / Ayutthaya

“งานอบรมวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ”องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ซึ่งมีองค์กรในเครือข่ายและศูนย์ภาคีใน 70 ประเทศ ร่วมกับวัดมเหยงคณ์ จัดงานอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับชาวต่างชาติ (International Meditation Course) ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ rungroj99@mac.com หรือ gimsun@singnet.com.sg

อนึ่งท่านสามารถร่วมป็นเจ้าภาพสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่นานาชาติกับวัดมเหยงคณ์ได้ตามกำลังศรัทธา โดยติดต่อสำนักงานวัดมเหยงคณ์ โทร. 035-881601-2 หรือ 082-2333848 โมทนาสาธุ.. — กับ Ven Candamukha